Odvádzače kondenzátu BEKO - BEKOMAT

Tvorbe kondenzátu pri výrobe stlačeného vzduchu nejde zabrániť. Vzniká vždy a širi sa do celého rozvodu stlačeného vzduchu, pričom asi dve tretiny kondenzátu sa tvorí v dochladzovači. Zbytok sa objevý po ďalšiom ochladení v rozvodoch vzduchu. Vzniknutý kondenzát môže spôsobiť systémpvý problém, ktorý môže zvýšiť náklady a tým škody. často obsahuje nečistoty zo vzduchu, korźie, zbytkové množstvo oleja a škodliviny z okolitého vzduchu.

Odvádzače kondenzátu BEKOMAT určené k odvádzaniu kondenzátu z rovodu stlačeného vzduchu s elektronickým riadením hladiny pracujú bez zbytočných tlaakových strát s minimálnými energetickými nákladmi.

Technické informácie odvádzačov kondenzátu BEKOMAT

Odvádzač kondenzátu typ Max. výkon kompresora
(m 3 /min)
Max.výkon sušičky
(m 3 /min.)
Max.výkon filtra (m 3 /min.) Pripojenie na vstupe Prevádzkový tlak min./max.
(bar)
Váha (kg)
BEKOMAT 31
2,5 5
25 1xG1/2 0,8/16 0,7
BEKOMAT 32
5 10
50 1xG1/2 0,8/16 0.8
BEKOMAT 33
10 20
100 3xG1/2 0,8/16 1,65
BEKOMAT 33 CO
BEKOMAT 12
6,5 13 65 1xG1/2 0,8/16 0,8
BEKOMAT 12 CO
0,8/16
BEKOMAT 12 CO PN 63
1,2/63 0,9
BEKOMAT 13
30 60 300 2xG1/2 0,8/16 2,0
BEKOMAT 13 CO
0,8/16
BEKOMAT 13 CO PN 25
1,2/25 2,2
BEKOMAT 13 CO PN 40
1,2/40
BEKOMAT 14
130 260
1300 3xG3/4 0,8/16 2,9
BEKOMAT 14 CO
0,8/16
BEKOMAT 14 CO PN 25
1,2/63 3,1
BEKOMAT 16 CO
1400 2800
2xG3/4, 1G1 0,8/16 5,9

Princíp funkcie odvádzača kondenzátu BEKOMAT

1.  BEKOMAT- prázdy stav

Nemecká kvalita za veľmi rozumnú cenu.

Kondenzát priteká pod tlakom vstupným otvorom 1. a zhomažďuje sa v nádrži 2. Membránový ventil je uzavretý, pretože cez vedenie ovládacieho vzduchu 3. a  magnetický ventil 4. je prevádzanie vyrovnávania tlaku nad membránou ventilu 5. Väčšia plocha nad membránou spôsobuje vysokú uzatváraciu silu. Sedlo ventiu zostáva uzavreté bez netesností.

2. BEKOMAT- naplnený stav

Pokiaľ je nádoba 2. naplnená kondenzátom, kapacitný snímač hladiny 6. signalizuje dasiahnutie maximálneho bodu, prepne sa elektromagnetický ventil a odvzdušní sa priestor nad membránou ventilu. Membrána ventilu sa zdvihne zo sedla ventiluu 7. , pretlak v puzdre vytlačí kondenzát do odvádzacie potrubia kontenzátu 8.

Odvádzače kondenzátu BEKO - ÖWAMAT

Cenovo výhodným a dlhodobým riešením problému spracovania kondenzátu je väčšinou oddeľopvanie vody a oleja pre disperzné kondenzátory. Vyčistená voda potom splňuje zákonné predpisy pre odvádzanie vody do kanalizácie. Decentralizovaná úprava kondenzátu priamo v mieste jeho vzniku je elegentnejšia a predovšdetkým cenovo výhodnejšie riešenie.

Separátory olej/vody ÖWAMAT sú odlučovače ľahkých tekutín a výrazne predbieha jednoduché gravitnačné odlučovače. Na rozdiel od týchto prístrojov plní inštalácia odlučovačov ÖWAMAT všetky zákonné predpisy. Viacnákladné a infraštruktúrne prestavby nie sú nutné.

Princíp funkcie separátora oleja ÖWAMAT

Funkčný postup

Kondenzát obsahuhujúci olej sa dostáva pod tlakom do novo vyvinutej odvzdušňovacej komory 1. Tam dochádza k zníženiu tlaku, bez toho aby došlo k rozvíreniu v nasedujúcej odlučovacej nádrži 2. V umyvatlnej záchytnej jamke 3. sa zhromažďujú pevné nečistoty, ktoré sú privedené kondenzátom.

V odlučovacej nádrži sa usadzuje pomocou gravitačného odlučovania na povrch olej a odvádza sa olejovým prepadom do záchytnej nádrže 4. , zabezpečenej proti pretečeniu. Takto prečistený kondenzát ďalej preteká do dvojstupňovej filtrácie. Predfilter 5. , ktorým kondenzát optimálne z vnútra von, viaže na seba zbytkové olejové kvapky. K tomu môže zachytiť aj zbytkový olej z filtračnej komory.

Posledné zbytky oleja sa isto a spolahlivo zachytia v hlavnom filtri 6. Zostáva oleja zbavená voda, ktorá móže byť odvedená do bežnej kanalizácie.